Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Steven Vegter / Vegter Media / Vegter-ICT / Vegter-techniek, Social influencer | Content creator (fotograaf, videograaf & editor) | Media vormgever | Trainer | Presentator | Model

Steven Vegter, bekend onder de handelsnaam Steven Vegter / Vegter Media, Vegter-ICT & Vegter-techniek, wordt gedreven door Steven Vegter is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69828415. Wij werken met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Post-/Vestigingsadres: Langeweg 73
Postcode: 9861GC        
Plaats: Grootegast
KvK nr.: 69828415 
E-mailadres: contact@stevenvegter.nl

_______________________________ 

1. Definities 
1.1 Aanbieding: de rechtshandeling of het aanbod – zowel mondeling als schriftelijk- die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst met Steven Vegter leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
1.2 Offerte: de schriftelijke of mondelinge aanbieding door Steven Vegter over onder andere een product of dienst, de prijs, de hoeveelheid et cetera.  
1.3 Opdracht: de dienst (zoals trainer, social influencer, content creator, model, media vormgever) of het product (zoals een logo, website) die door Steven Vegter geleverd zal worden. 
1.4 Opdrachtgever: de (rechts)persoon, met wie Steven Vegter een overeenkomst sluit. Indien het om een buitenlandse opdrachtgever gaat, is enkel de Nederlandse wetgeving van toepassing op de opdracht. 
1.5 Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge afspraak voor een opdracht tussen opdrachtgever en Steven Vegter. 
1.6 Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle direct en indirecte van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Steven Vegter geen invloed kan uitoefenen en waardoor Steven Vegter niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook ziekte valt onder overmacht. 
1.7 Partijen: Steven Vegter en de opdrachtgever samen. 
1.8 Schriftelijk: waar in deze voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk wordt ook bedoeld elektronische communicatie, zoals e-mail, Whatsapp of andersoortige geautomatiseerde communicatie. 

2. Algemeen
2.1 Steven Vegter levert zowel diensten als producten. a. Diensten: – trainen; – videomateriaal en vloggen op YouTube; – influencer op social media; – promotionele acties; b. Producten: – Logo, website, ICT materiaal. Alles wat in dit artikel genoemd staat, moet worden gelezen in de meest ruime zin van het woord. 
2.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Steven Vegter en een opdrachtgever, waarop Steven Vegter deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard en voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken. De algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele toekomstige opdrachten. 
2.3 Door het akkoord gaan met een overeenkomst of het aanbod van Steven Vegter, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.4 Steven Vegter zorgt dat de opdrachtgever de algemene voorwaarden tijdig (voor of tijdens het aangaan van een overeenkomst) kennis kan nemen van de algemene voorwaarden. 
2.5 Als er sprake is van een mondeling akkoord op een aanbod/mondelinge overeenkomst en de voorwaarden dus niet meteen kunnen worden overhandigd, zal Steven Vegter wijzen op het feit dat de algemene voorwaarden zullen worden nagezonden of zal de vindplaats worden aangegeven. De opdrachtgever verklaart dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. 
2.6 Eventuele (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.7 Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden. 
2.8 Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden volledig van toepassing. 
2.9 Partijen zullen vervolgens samen overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht genomen.

3. Offertes
Voor zover Steven Vegter gebruik maakt van offertes of aanbiedingen, zijn onderstaande bepalingen van toepassing. 
3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Steven Vegter zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte of prijsopgave een termijn van aanvaarding is gesteld. 
3.2 Steven Vegter is slechts aan de offerte of prijsopgave gebonden als de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. 
3.3 Steven Vegter kan niet aan haar offerte of prijsopgave worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
3.4 Eveneens heeft Steven Vegter het recht om binnen de termijn, zoals bedoeld in artikel 
3.5, prijswijzigingen van producten of diensten door te voeren. 
3.6 De in de offerte of prijsopgave vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 
3.7 Als de aanvaarding door de opdrachtgever op onderdelen afwijkt van het in de offerte of prijsopgave opgenomen aanbod, dan is Steven Vegter daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Steven Vegter anders aangeeft. 
3.8 Offertes of prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

4. Aanvang en looptijd van de overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: de opdracht of het aanbod is schriftelijk bevestigd en ondertekend ontvangen door Steven Vegter; 
4.2 Van de voorwaarde in artikel 4.1 kan worden afgeweken wanneer de opdrachtgever reeds bekend is bij Steven Vegter. 
4.3 Een mondeling gemaakte afspraak zal door Steven Vegter schriftelijk worden bevestigd. 
4.4 De looptijd van een opdracht is afhankelijk van het type opdracht. 
4.5 De opdracht kan zijn een adviestraject, spreekopdracht of samenwerking met een adverteerder. Deze opdrachten kunnen variëren van een dag tot enkele weken. 
4.6 De looptijd van de opdracht zal altijd duidelijk worden gecommuniceerd.  

5. Uitvoering van de opdracht
5.1 Steven Vegter zal zich inspannen de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Steven Vegter heeft bij de uitvoering van de opdracht daarom altijd een inspanningsverplichting en kan dus niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. 
5.2 Als en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Steven Vegter het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen over de overeenkomst van opdracht, te weten artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, worden uitdrukkelijk uitgesloten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inzetten van anderen die een onderdeel van een training of masterclass geven als onderdeel van het programma. Voor opdrachten waarvoor vereist is dat Steven Vegter in persoon wordt vertegenwoordigd door Steven Vegter, zal dit uiteraard niet door derden worden ingevuld. 
5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie waarvan Steven Vegter aangeeft dat deze noodzakelijk zijn om hem of haar goed te kunnen adviseren en trainen, tijdig zullen worden verstrekt. Als deze niet tijdig worden verstrekt, heeft Steven Vegter het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever. 
5.4 Gaat de uitvoering van de opdracht om de levering van producten, dan kan de eigendom pas overgaan op het moment dat volledige betaling heeft plaatsgevonden (eigendomsvoorbehoud). 
5.5 Steven Vegter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Steven Vegter is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6. Copyright/Intellectueel eigendom
6.1 Steven Vegter behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Het eigendom van door Steven Vegter ontwikkelde werken – voortbrengselen van de geest – , zoals documenten, programma’s, presentaties, (YouTube) video’s, Foto’s, verstrekte stukken, ideeën, methodes, concepten of andere zaken die zij heeft ontwikkeld, blijft volledig van Steven Vegter, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Steven Vegter hiervoor een vergoeding bedingen. Onder het bepaalde in dit artikel vallen ook artikelen, afbeeldingen, foto’s en (YouTube) video’s die op de website van Steven Vegter worden getoond. 
6.2 Steven Vegter heeft het uitsluitend recht om het bedoelde onder artikel 
6.1 te gebruiken, delen, verveelvoudigen, reproduceren of anderszins openbaar te maken. 
6.3 Het is daarom ook expliciet niet toegestaan aan opdrachtgever om het bedoelde onder artikel 6.1 te verveelvoudigen, delen of anderszins te gebruiken. Hieronder valt ook het ongeoorloofd gebruiken of delen van foto’s, (YouTube) video’s en andere werken van Steven Vegter. Opdrachtgever zal Steven Vegter dan ook vrijwaren tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden. 
6.4 Verkoop c.q. vermeerdering aan derden van het bedoelde onder artikel 6.1 is uitdrukkelijk verboden. Al het door Steven Vegter vervaardigde, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Steven Vegter dan ook niet worden bewerkt, gebruikt of verwerkt dan wel op internet of via social media worden gedeeld. Dit in de meest ruime zin van het woord. 
6.5 Het is opdrachtgever eveneens niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen.
6.6 Van een door Steven Vegter ontwikkeld werk, ontwerp, dienst of product, krijgt de opdrachtgever enkel het gebruiksrecht middels een licentie en nooit het auteursrecht dan wel ander intellectueel eigendomsrecht. 
6.7 Bij gebleken schending van het genoemde eigendom, zoals bedoeld in dit gehele artikel, heeft Steven Vegter het recht hiervoor een zelf vast te stellen, doch redelijke vergoeding, in rekening te brengen. 
6.8 Steven Vegter behoudt tevens zelf het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Indien Steven Vegter aansprakelijk zou zijn, dan geldt dit in ieder geval niet voor:  a. fouten of tekortkomingen in het materiaal, trainingen of adviezen; b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de opdracht als deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever. Denk hierbij aan het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/informatie. c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtnemer ingeschakelde derden. d. Overmachtssituaties. 
7.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is Steven Vegter slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, behalve als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. 
7.3 Voor het aansprakelijk stellen geldt dat de schade alleen voor vergoeding in aanmerking komt, als deze binnen 30 dagen nadat deze is ontstaan, schriftelijk kenbaar is gemaakt. 
7.4 Opdrachtgever vrijwaart Steven Vegter, dan wel door Steven Vegter ingeschakelde personen, voor aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. De werking van artikel 6:76 BW (aansprakelijkheid bij gebruik van hulppersonen) is uitgesloten.

8. Betaling(svoorwaarden) 
8.1 De betaaltermijn die Steven Vegter hanteert, is uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de uitvoering van de opdracht (zoals een training of start van een campagne) tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Betaling is op een door Steven Vegter aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. 
8.2 Als de opdrachtgever de betaaltermijn heeft overschreden, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
8.3 Door Steven Vegter zal eerst een herinnering tot betaling worden verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen de in de herinnering gestelde termijn alsnog niet aan de betaalverplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. 
8.4 Eventuele gerechtelijke incasso- en executiekosten zullen ook op de opdrachtgever worden verhaald. 
8.5 Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft Steven Vegter het recht de opdracht te stoppen. Dit betekent niet dat daarmee de betalingsverplichting wordt opgeschort. 
8.6 Eventuele bezwaren of klachten tegen de hoogte van de factuur moeten meteen maar uiterlijk binnen 14 dagen na constatering, op straffe van verval, worden gemeld bij Steven Vegter. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. 

9. Annulering(svoorwaarden) en uitsluiting ontbinding 
9.1 Opdrachtgever heeft het recht een opdracht enkel schriftelijk en in onderling overleg te annuleren. Steven Vegter heeft dan het recht om eventuele schadevergoeding en 100% annuleringskosten te eisen. 
9.2 Steven Vegter heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de opdracht dan wel er sprake is van overmacht aan haar zijde. 
9.3 Voor het zonder reden verzetten van afspraken of het vergeten van afspraken, heeft Steven Vegter het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera.

10. Geheimhouding en AVG
10.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht, tenzij er een wettelijke plicht bestaat voor openbaarmaking van gegevens. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
10.2 Aan de opdracht zal door Steven Vegter niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden. 
10.3 Steven Vegter voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt, ten aanzien van verwerking van persoonsgegevens. In de privacyverklaring van Steven Vegter is dit beschreven. 

11. Communicatie 
11.1 Opdrachtgever stemt ermee in dat Steven Vegter bepaalt welke communicatiemiddelen zullen worden gebruikt voor het contact tussen partijen. 

12. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid
12.1 Steven Vegter is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
12.2 De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Steven Vegter. 

13. Geschillenregeling en toepasselijk recht 
13.1 Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt. 
13.2 Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter. 
13.3 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
13.4 De rechtbank Noord-Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Dit geldt ook als opdrachtgever niet in Nederland gevestigd en/of woonachtig is en een verdrag of verdragsbepaling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het land van vestiging van de opdrachtgever een rechtbank of arbitragelichaam aldaar als bevoegd zou aanwijzen.

– Deze algemene voorwaarden zijn van januari 2019 –